Tilskuddsordninger

NÆRINGSFOND

Næringsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, herunder bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler.

Det kan ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift. Søker må ha sin virksomhet i Hattfjelldal kommune, og være registrert i Brønnøysundregistrene. Søker må ha søkt om grunnfinansiering av tiltaket i ekstern finansieringsinstitusjon (annen bank eller lignende), før det søkes om kommunal støtte.

All bruk av fondet skal skje etter delegert myndighet fra kommunestyret. For utfyllende informasjon om Næringsfondet og hvordan du søker – se nettsiden Næringsutvikling – Hattfjelldal kommune

Emilie Solbakken / Visit Helgeland

Lokale bygdeutviklings-
/bolystmidler

For å snu en negativ trend med fraflytting, avsettes kr 200.000,- pr år i 4 år til bygdeutvikling i grendene i Hattfjelldal.

Det nå mulig for grendelag, bygdelag og sentrumslag og søke om tilskudd til bygdeutvikling for å skape bolyst.Retningslinjene for bruk av lokale bygdeutviklings-/bolystmidler ble vedtatt av kommunestyret 12.06.2019.

For mer informasjon om formål, retninslinjer og søkeprosess se nettsiden velghattfjelldal.no